Følg

Informasjon du finner på siden Statistikk

Her finner du flere seksjoner som gir en grafisk fremstilling av fraværsprosenten i firmaet eller en avdeling én bestemt måned, av forholdet i prosent mellom fravær og arbeid i firmaet som helhet eller per avdeling, av fravær kategorisert på perioder, av kostnadene på både kortids- og langstidsfravær, av fraværet på ansatte samt en oversikt over antall oppfølgingssaker og antall som er fulgt opp/ikke fulgt opp, og antall som er avsluttet.

De fleste av grafene har et eget lite tannhjul hvor man kan velge avdeling, periode og så videre. 

Fraværsprosent 

Her får du oversikt over fraværsprosenten i avdelingen(e) for hver måned i en valgt tidsperiode.  I utgangspunktet vises fraværsprosenten for hele firmaet, det vil si for toppavdelingen og alle underliggende avdelinger.

Her ser hva fraværet utgjør i prosent av planlagte dagsverk/timer i avdelingen(e). Planlagte dagsverk inkluderer også dagene/timene hvor det er registrert ferie. Dager hvor Permisjon m/lønn er registrert inkluderes ikke.

(Antall fraværstimer/Planlagte arbeidstimer) * 100 = Prosent.

 • Tannhjulikonet - du velger avdeling og periode ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hvert år blir representert  med hver sin graf. Disse har også hver sin farge slik at det er enkelt å få oversikt over utviklingen år for år i perioden du velger.
  Boksen til høyre viser hvilke år de forskjellige grafene representerer. For å fjerne grafen for et år, klikker du på det respektive året i boksen. For å vise det, klikker du på den
 • Fraværskoder - klikke på knappen for å se hvilke fraværstyper som er inkludert i statistikken.
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_Stat_FravProsent.PNG

Statistikk oppfølginger pr. måned

Denne grafen viser informasjon om oppfølginger pr måned i en gitt avdeling. Hver oppfølgingsak har en status og grafen viser antall saker som har hvilken status. 

 • Tannhjulikonet - du velger avdeling, år og måned ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hver status er representert med hver sin stolpe og fargekode.
  Boksen til høyre viser viser hvilken status hver farge representerer. For å fjerne en status fra diagrammet klikker du på statusen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde2.JPG

Fraværsdager inneværende måned

Viser et kakediagram over fordeling av de forskjellige typene sykefravær for hele firmaet, det vil si toppavdelingen og alle underavdelingene, i inneværende  måned. 

 • Tannhjulikonet - du velger avdeling, år og måned ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hver fraværstype er representert med hver sin fargekode i diagrammet.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer hver enkelt fraværstype. For å fjerne en fraværstype fra diagrammet klikker du på typen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil

  Bilde3.JPG

Arbeid / fravær

Dette stolpediagrammet gir en oversikt over fordeling av fravær og arbeid blant de ansatte. I utgangspunktet ser du hvor mye fraværet utgjorde i prosent av planlagte timer/dagsverk fordelt på hele firmaet i valgte måned og foregående måned. Du kan velge se informasjon om en en bestemt avdeling.

Hva fraværene utgjør i prosent av planlagte dagsverk/timer er lik (Antall fraværstimer/Antall planlagte timer) * 100. Planlagte dagsverk/timer inkluderer dagene/timene hvor det er registrert Ferie, men ikke dagene/timene hvor det er registrert Permisjon m/lønn.

Hva fraværet utgjorde i månedene Mai og Juni fordelt på hele firmaet

I Mai ble det i firmaet registrert 172,5 timer fravær og antall planlagte timer var 4871 (inkludert timer hvor ferie er registrert). Prosenten dette sykefraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (172,5/4871)*100 = 3,5%.

I Juni ble det registrert 7,5 timer fravær og antall planlagte timer var 5021. Prosenten dette fraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (7,5/5021)*100 = 0,15%.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du filtrere på avdeling, år og måned .
  Hver fravær og arbeid er representert med hver sin fargekode i diagrammet.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer fraværsprosenten og stillingsprosenten. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på typen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_ArbeidFravaer.PNG

Periodisert fordeling på sykefravær

Dette stolpediagrammet viser i utgangspunktet hvor mange sykefraværsdager kategorisert på kortidsfravær og langtidsfravær som er registrert i hele firmaet i en bestemt periode. Grønn stolpe representere det totale antall dager fravær på mellom 1-3 dager, blå stolpe viser antall dager fravær med lengde fra 4-16 dager, rød stolpe viser antall dager fravær med lengde på mellom 17 dager til 8 uker og oransje stolpe viser fravær med en lengde over 8 uker. Den lilla stolpen viser det gjennomsnittlig fraværet per måned inkludert inneværende måned (uavhengig av perioden du har valgt). 

Når avdelingen du har valgt har underavdelinger vises en graf Kategorisert fravær per avdeling. Hver underavdeling er representert med hver sin graf. Dermed kan du sammenligne avdeling mot avdeling samtidig som du ser totalen i det øverste diagrammet.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du filtrere på avdeling, fra år og måned - til år og måned og type fravær som skal vises.
  Hver periodisering er representert med hver sin fargekode i diagrammet.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer hvilke perioder. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på typen i boksen 
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_Periodisert.PNG

Kort / Langtidsfravær

Her ser du antall timer sykefravær i løpet av ett år i firmaet, både kortidsfravær og langtidsfravær. Diagrammet inkluderer kun informasjon frem til inneværende måned. Du kan velge å filtrere på avdeling og år.

Ved siden av grafene vil du se det gjennomsnittlige antall registrerte fraværstimene i de ulike avdelingene. Si det er Februar måned og det i avdeling A ble registrert 60 timer kortidsfravær i Februar, men ingen i Januar. Tallet du ser ved siden av avdelingen vil da være 60/ 2= 30. Altså er det registrert gjennomsnittlig 30 timer kortidsfravær per måned så langt. Det er ikke registrert noen langtidsfravær.

Under grafene vil du se hva fraværet medfører av kostnader, kalkulert både for korttidsfravær og langtidsfravær og den totale summen av disse. Størrelsen på beløpet som benyttes for å kalkulere kostnaden, er definert ved oppsett av systemet. I dette eksempelet er dette beløpet 1000,-.

Hvis antall registrerte fraværstimer ikke er helt, men si 35,5, vill dette rundes opp til nærmeste hele tall, altså 36. Deretter deles dette tallet på antall måneder.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge å filtrere på avdeling, og år.
  Hver avdeling er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser gjennomsnittlig antall kortidsfravær/langtidsfravær for det valgte året per måned. Ved å holde musepekeren over kryss i grafen, ser du det totale antall timer for en måned. For å fjerne en avdeling fra diagrammet klikker du på avdelingen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde6.JPG

Fraværsprosent pr. måned

Dette diagrammet viser utviklingen av fraværsprosenten i alle avdelingene i hele firmaet 6 måneder bakover fra dagens dato. Hver avdeling er representert med hver sin graf.

Her ser du prosenten fraværet utgjør av planlagte dagsverk/timer. Planlagte dagsverk inkluderer ikke dagene/timene hvor det er registrert Ferie eller Permisjon m/Lønn.

(Antall fraværstimer/Planlagte arbeidstimer) * 100 = Fraværsprosent.

I avdeling A er det i Mai registrert 172,5 timer med fravær og antall planlagte timer er 1571,25. Prosenten dette sykefraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (172,5/1571,25)*100 = 10.978% som blir rundet opp til 10,98%. Denne prosenten ser du ved å holde musepekeren over kryssene på grafen.

Ved siden av hver avdeling i boksen ser du en prosent som viser hva alle fraværstimene utgjorde i prosent i den valgte perioden. I dette eksempelet er perioden som er valgt på 6 måneder. I løpet av denne perioden er det registrert 240 fraværstimer og antall planlagte timer i perioden er 11028,75 - (240/11028,75)*100 = 2,18%.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge avdeling, dato og antall måneder bakover i tid, fra valgte dato, som skal vises.
  Hver avdeling er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser hva alle fraværene utgjør i prosent for avdelingen i perioden du valgte - alle fraværstimene/alle planlagte timer i den valgte perioden.
  For å se hva fraværet utgjorde i prosent en bestemt måned, holder du musepekeren på et kryss. For å fjerne en avdeling fra diagrammet klikker du på avdelingen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_FravPros_Maaned.PNG

Arbeidstakere med høyest fravær

Denne viser et kakediagram over arbeidstakere med høyest fravær. I utgangspunktet viser diagrammet fraværet til alle ansatte i firmaet til og med dagens dato. Du kan velge å se informasjon på kun en avdeling og andre datoperioder.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge å filtrere på avdeling og periode. Du velger avdelingen du ønsker informasjon om, og velger dato for å spesifisere tidsperioden, samt at du kan  velge å inkludere navnet til de ansatte. Hvis det i avdelingen jobber flere tusen ansatte, er det anbefalt å deaktivere dette alternativet, da størrelsen gjør at det tar tid å hente denne informasjonen.
  Hver ansatt er representert med hvert sitt kakestykke. Hver ansatt har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike ansatte. For å fjerne en ansatt fra diagrammet klikker du på den ansatte i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde8.JPG

Type fravær siste to årene

Denne viser et linjediagram over utviklingen av typer fravær i en avdeling de siste 2 årene. I utgangspunktet ser du en oversikt for hele firmaet - topp - avdelingen.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du filtrere på avdeling. 
  De ulike fraværene er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike fraværstypene. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på fraværstypen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_Frvaer_ToAar.PNG
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Sigrun Vold-Johansen

  Bildene vises ikke når jeg laster de ned til PDF?

   

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.