Følg

Informasjon du finner på siden Statistikk

Her finner du flere seksjoner som gir en grafisk fremstilling av hva bestemte fravær utgjør i prosent i firmaet totalt, eller en avdeling én bestemt måned, gjennomsnittlig per måned og så videre.

Du finner blant annet graf som viser fraværet per måned i en gitt periode, graf som gir oversikt over antall oppfølgingssaker og antall som er fulgt opp/ikke fulgt opp og antall som er avsluttet, diagram som viser fravær i inneværende måned, diagram som viser forholdet i prosent mellom fravær og arbeid i firmaet som helhet eller per avdeling, grafer som viser korttids- og langtidsfravær og kostnadene på disse utgjør, informasjon om utviklingen i fravær i firmaet og så videre.

For at en fraværskode skal inkluderes i grafene og diagrammene, må innstillingen Bruk i utregning av fraværsprosent være haket av (aktivert). Er ikke denne aktivert inkluderes den altså ikke. Det er opp til bedriften selv og avgjøre hvilke koder som skal inkluderes i utregningene.

Mulige dagsverk kalkuleres ved å legge sammen antall dager alle ansatte kan være på arbeid i løpet av perioden. Fraværsprosenten finner en ved å dele antall fraværsdager på mulige dagsverk. Si det er 252 mulige dagsverk og 36 dager fravær - beregningen av fraværsprosenten blir da (36/252)*100 = 14,285%. 

Fraværsprosent 

Her får du oversikt over fraværsprosenten i avdelingen(e) for hver måned i en valgt tidsperiode. Kodene som er inkludert i beregningen i denne seksjonen, ser du ved å klikke på Fraværskoder. I utgangspunktet vises fraværsprosenten for hele firmaet, det vil si for toppavdelingen og alle underliggende avdelinger for inneværende år og de to foregående årene.

Hva fraværene utgjør i prosent av planlagte dagsverk/timer beregnes slik -> (Antall fraværstimer/Antall mulige dagsverk) * 100 = %.

Dager/timer hvor det er registrert fravær av typene Permisjon m/lønn, Ferie og Permittert telles ikke med i mulige dagsverk.

 • Tannhjulikonet - du velger Avdeling og periode - Fra år og Til år ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hvert år er representert med hver sin graf. Disse har også hver sin farge slik at det er enkelt å få oversikt over utviklingen år for år i perioden du velger.
  Boksen til høyre viser hvilke år de forskjellige grafene representerer. For å fjerne grafen for et år, klikker du på det respektive året i boksen. For å vise det, klikker du på den
 • Fraværskoder - klikke på knappen for å se hvilke fraværstyper som er inkludert i statistikken. Hvilke fravær som inngår avhenger av konfigureringen på de enkelte fraværskodene (innstilling Bruk i utregning av fraværsprosent
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_Stat_FravProsent.PNG

Statistikk oppfølginger pr. måned

Denne grafen viser informasjon om oppfølginger pr måned i en gitt avdeling. Hver oppfølgingssak har en status og grafen viser antall saker som har hvilken status. 

 • Tannhjulikonet - her velger du hvilken Avdeling, År og Måned du vil filtrere på ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hver status er representert med hver sin stolpe og fargekode.
  Boksen til høyre viser viser hvilken status hver farge representerer. For å fjerne en status fra diagrammet klikker du på statusen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde2.JPG

Fraværsdager inneværende måned

Viser et kakediagram over hva de ulike typene fravær (samme koder som beskrevet i Fraværsprosent)  utgjør i prosent av det totale fraværet i firmaet i inneværende måned. Du kan filtrere på avdeling, år og måned.

Si det totalt er 15 fraværsdager, 5 av disse er egenmelding og 10 er sykmelding. Egenmelding utgjør da (5/15)*100 = 33% av det totale fraværet.

 • Tannhjulikonet -her velger du hvilken Avdeling, År og Måned du vil filtrere på ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hver fraværstype er representert med hver sin fargekode i diagrammet.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer hver enkelt fraværstype. For å fjerne en fraværstype fra diagrammet klikker du på typen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil

  Bilde3.JPG

Arbeid / fravær

Dette stolpediagrammet gir en oversikt over fordeling av fravær og arbeid blant de ansatte.

I utgangspunktet ser du hvor mye fraværet utgjør i prosent av planlagte timer/dagsverk fordelt på hele firmaet i inneværende måned og foregående måned.

Du kan velge å se informasjon for en en bestemt avdeling, i et bestemt år og måned (da ser du den valgte måneden og foregående måned).

Hva fraværene utgjør i prosent av planlagte dagsverk/timer beregnes slik -> (Antall fraværstimer/Antall mulige timer) * 100.

Dager/timer hvor det er registrert fravær av typene Permisjon m/lønn, Ferie og Permittert telles ikke med i mulige dagsverk.

Eksempel - hva fraværet utgjorde i månedene Mai og Juni fordelt på hele firmaet

I Mai ble det i firmaet registrert 172,5 timer fravær og antall planlagte timer var 4871. Prosenten dette sykefraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (172,5/4871)*100 = 3,5%.

I Juni ble det registrert 7,5 timer fravær og antall planlagte timer var 5021. Prosenten dette fraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (7,5/5021)*100 = 0,15%.

 • Tannhjulikonet - her velger du hvilken Avdeling, År og Måned du vil filtrere på ved å klikke på tannhjulikonet..
  Fravær og arbeid er representert med hver sin fargekode i diagrammet. 
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer fraværsprosenten og stillingsprosenten. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på typen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_ArbeidFravaer.PNG

Periodisert fordeling på sykefravær

Her ser du statistikk på sykefraværsdager av typene egenmeldte og legemeldt, kategorisert på kortidsfravær og langtidsfravær.

I utgangspunktet vil den vise statistikk på foregående måned. Du kan enkelt filtrere på periode ved å benytte tannhjulikonet og sette filtrere på avdeling, år, måned, om fravær skal vises som tall eller prosent. Statistikken vise i utgangspunktet antall dager, men du kan altså velge å vise prosent ved å benytte tannhjulikonet.

Hvis avdelingen du velger å filtrere på har underavdelinger, vil du se to diagram.

Kategorisert fravær i avdeling

Diagrammet viser gjennomsnittlig fraværet per måned for avdelingen (inkludert eventuelle underavdelinger) kategorisert på lengden på sykefraværet.

Grønn stolpe viser gjennomsnittlig fravær per måned, på fravær med lengde mellom 1-3 dager (1-8 dager for IA), i en gitt periode. Blå stolpe viser gjennomsnittlig fravær per måned, på fravær med lengde mellom 4-16 dager (9-16 dager for IA), i en gitt periode. Rød stolpe viser gjennomsnittlig fravær per måned, på fravær med lengde mellom 17 dager til 8 uker, i en gitt periode. Oransje stolpe viser gjennomsnittlig fravær per måned, med en lengde over 8 uker, i en gitt periode. Den lilla stolpen viser gjennomsnittlig fravær per måned kun for inneværende år til og med inneværende måned og dag, og er uavhengig av perioden som er valgt (ved å klikke på tannhjulikonet). Si det i avdelingen (og eventuelle underavdelinger) er registrert totalt 73 timer sykefravær (Egenmeldt og legemeldt). Mulige dagsverk så langt i inneværende år er 1342. Gjennomsnittlig fravær i Januar og i Februar er da 5,48% ((73,6*100)/1342,8=5,48%).

Kategorisert fravær pr. avdeling

Diagrammet viser informasjon om det gjennomsnittlige totale sykefraværet per måned per underavdeling. Hver underavdeling er representert med hver sin graf. Dermed kan du sammenligne fraværet avdeling mot avdeling, samtidig som du ser snittet per måned for alle avdelingene i det øverste diagrammet.

Dagene hvor det er registrert fravær av type Permisjon m/lønn, Ferie og Permittert telles ikke med i mulige dagsverk. Følgelig vil prosenten her være høyere enn det du ser i seksjonene Fraværsprosent og Arbeid/Fravær hvor Permittert telles med i mulige dagsverk.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du filtrere på Avdeling, Fra år og måned - Til år og måned og type Fravær. Fra listen til feltet Fravær kan du velg om du vil vise det totale antall dager sykefravær, eller kun egenmeldte eller sykmeldte eller å vise fraværet som prosent (da inkluderes begge fraværstypene). Hvis du ønsker at permisjon skal telles med i mulige dagsverk haker du av Beregn med permisjon.
  Hver periodisering er representert med hver sin fargekode i diagrammet.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer hvilke perioder. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på typen i boksen. Finnes det underavdelinger vises grafen Kategorisert fravær per avdeling. Hver avdeling er representert med hver sin stolpe og du ser hvilke fargekode som representerer hvilken avdeling i boksen til høyre
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_Periodisert.PNG

Kort / Langtidsfravær

Disse diagrammene  viser antall timer sykefravær inkludert inneværende måned i firmaet, fordelt på to grafer som henholdsvis viser korttidsfravær og langtidsfravær. Du kan velge å filtrere på avdeling og år.

I begge diagrammene vil du se et kryss på hver måned, ved å holde musepekeren over krysset vil du se antall timer fravær som er registrert.

Til høyre for grafene ser du en boks som viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser gjennomsnittlig antall korttidsfravær/langtidsfravær for det valgte året per måned. Si det er Februar måned (inneværende måned) og det i avdeling A ble registrert 60 timer korttidsfravær i Februar, men ingen i Januar. Tallet du ser ved siden av avdelingen vil da være 60/ 2= 30. Altså er det registrert gjennomsnittlig 30 timer korttidsfravær per måned så langt. Det er ikke registrert noen langtidsfravær. Hvis antall registrerte fraværstimer ikke er helt, men si 35,5, vill dette rundes opp til nærmeste hele tall, altså 36. Deretter deles dette tallet på antall måneder.

Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser gjennomsnittlig antall korttidsfravær/langtidsfravær for det valgte året per måned. Ved å holde musepekeren over kryss i grafen, ser du det totale antall timer for en måned. For å fjerne en avdeling fra diagrammet klikker du på avdelingen i boksen

Under grafene vil du se hva fraværet medfører av kostnader for både korttidsfravær og langtidsfravær og den totale summen av disse. Størrelsen på beløpet som benyttes for å kalkulere kostnaden gjelder hele firmaet og defineres i feltet Standard fraværssats (kr.pr. time).

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge å filtrere på avdeling, og år.
  Hver avdeling er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde6.JPG

Fraværsprosent pr. måned

Dette diagrammet viser i utgangspunktet utviklingen av fraværsprosenten i hovedavdelingen og alle dennes underavdelinger 6 måneder bakover fra og med dagens dato. Det vil si, er dagens dato 15 juni vil du se utviklingen i perioden fra om med 15. januar til og med 15.juni.

Hver avdeling er representert med hver sin graf. Du kan velge å bare vise én avdeling og også velge fra dato og antall måneder bakover fra denne som det passer.

Dager/timer hvor det er registrert fravær av typene Permisjon m/lønn, Ferie og Permittert telles ikke med i mulige dagsverk. Følgelig vil prosenten her være høyere enn det du ser i seksjonene Fraværsprosent og Arbeid/Fravær hvor Permittert er inkludert i mulige dagsverk.

(Antall fraværstimer/Mulige dagsverk/timer) * 100 = Fraværsprosent.

I avdeling A er det i Mai registrert 172,5 timer med fravær og antall planlagte timer er 1571,25. Prosenten dette sykefraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (172,5/1571,25)*100 = 10.978% som blir rundet opp til 10,98%. Denne prosenten ser du ved å holde musepekeren over kryssene på grafen.

Ved siden av hver avdeling i boksen ser du en prosent som viser hva alle fraværstimene utgjorde i prosent i den valgte perioden. I dette eksempelet er perioden som er valgt på 6 måneder. I løpet av denne perioden er det registrert 240 fraværstimer og antall planlagte timer er 11028,75 - (240/11028,75)*100 = 2,18%.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge avdeling, dato og antall måneder bakover i tid, fra valgte dato, som skal vises.
  Hver avdeling er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser hva alle fraværene utgjør i prosent for avdelingen i perioden du valgte - alle fraværstimene/alle planlagte timer i den valgte perioden.
  For å se hva fraværet utgjorde i prosent en bestemt måned, holder du musepekeren på et kryss. For å fjerne en avdeling fra diagrammet klikker du på avdelingen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_FravPros_Maaned.PNG

Arbeidstakere med høyest fravær

Denne viser et kakediagram over arbeidstakere med høyest fravær. I utgangspunktet viser diagrammet fraværet til alle ansatte i firmaet til og med dagens dato. Du kan velge å se informasjon på kun en avdeling og andre datoperioder.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge å filtrere på avdeling og periode. Du velger avdelingen du ønsker informasjon om, og velger dato for å spesifisere tidsperioden, samt at du kan  velge å inkludere navnet til de ansatte. Hvis det i avdelingen jobber flere tusen ansatte, er det anbefalt å deaktivere dette alternativet, da størrelsen gjør at det tar tid å hente denne informasjonen.
  Hver ansatt er representert med hvert sitt kakestykke. Hver ansatt har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike ansatte. For å fjerne en ansatt fra diagrammet klikker du på den ansatte i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde8.JPG

Type fravær siste to årene

Denne viser et linjediagram over utviklingen av typer fravær i en avdeling de siste 2 årene. I utgangspunktet ser du en oversikt for hele firmaet - topp - avdelingen.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du filtrere på avdeling. 
  De ulike fraværene er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike fraværstypene. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på fraværstypen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_Frvaer_ToAar.PNG
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Sigrun Vold-Johansen

  Bildene vises ikke når jeg laster de ned til PDF?

   

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.