Følg

Informasjon du finner på siden Statistikk

Her finner du flere seksjoner som gir en grafisk fremstilling av hva bestemte fravær utgjør i prosent i firmaet totalt, eller en avdeling én bestemt måned, år og så videre.

Du finner blant annet graf som viser fraværet per måned i en gitt periode, graf som gir oversikt over antall oppfølgingssaker og antall som er fulgt opp/ikke fulgt opp og antall som er avsluttet, diagram som viser fravær i inneværende måned, diagram som viser forholdet i prosent mellom fravær og arbeid i firmaet som helhet eller per avdeling, grafer som viser kortids- og langstidsfravær og kostnadene på disse utgjør, informasjon om utviklingen i fravær i firmaet og så videre.

Hvilke fravær som er inkludert i grafene og diagrammene, og som benyttes for å finne prosenten og så videre, avhenger av om de har innstillingen Bruk i utregning av fraværsprosent aktivert. Er ikke denne aktivert inkluderes de altså ikke. Det er opp til bedriften selv og avgjøre hvilke koder som skal inkluderes i utregningene. 

Prosenten som vises i de ulike seksjonene kan variere avhengig av hvilket grunnlag sykefraværet regnes ut i fra. Grunnlag her er det samme som antall mulige dagsverk i perioden, og det finner en ved å regne sammen antall dager alle ansatte kan være på arbeid i løpet av perioden. Fraværsprosenten finner en ved å dele antall fraværsdager på mulige dagsverk. Si det er 252 mulige dagsverk og 36 dager fravær - beregningen av fraværsprosenten blir da (36/252)*100 = 14,285%. Hva som blir inkludert som mulige dagsverk vil altså endre %. 

Fraværsprosent 

Her får du oversikt over fraværsprosenten i avdelingen(e) for hver måned i en valgt tidsperiode. I utgangspunktet vises fraværsprosenten for hele firmaet, det vil si for toppavdelingen og alle underliggende avdelinger for de siste to årene.

Hva fraværene utgjør i prosent av planlagte dagsverk/timer beregnes slik -> (Antall fraværstimer/Antall mulige dagsverk) * 100 = %.

Mulige dagsverk/timer inkluderer dagene/timene hvor det er registrert fravær av type Permittert, mens dagene/timene hvor det er registrert fravær av typene Permisjon og Ferie blir ikke inkludert som mulige dagsverk.

 • Tannhjulikonet - du velger Avdeling og periode - Fra år og Til år ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hvert år er representert med hver sin graf. Disse har også hver sin farge slik at det er enkelt å få oversikt over utviklingen år for år i perioden du velger.
  Boksen til høyre viser hvilke år de forskjellige grafene representerer. For å fjerne grafen for et år, klikker du på det respektive året i boksen. For å vise det, klikker du på den
 • Fraværskoder - klikke på knappen for å se hvilke fraværstyper som er inkludert i statistikken. Hvilke fravær som inngår avhenger av konfigureringen på de enkelte fraværskodene (innstilling Bruk i utregning av fraværsprosent
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_Stat_FravProsent.PNG

Statistikk oppfølginger pr. måned

Denne grafen viser informasjon om oppfølginger pr måned i en gitt avdeling. Hver oppfølgingssak har en status og grafen viser antall saker som har hvilken status. 

 • Tannhjulikonet - her velger du hvilken Avdeling, År og Måned du vil filtrere på ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hver status er representert med hver sin stolpe og fargekode.
  Boksen til høyre viser viser hvilken status hver farge representerer. For å fjerne en status fra diagrammet klikker du på statusen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde2.JPG

Fraværsdager inneværende måned

Viser et kakediagram over hva de ulike typene fravær utgjør i prosent av det totale fraværet i firmaet i inneværende måned. Du kan velge avdeling, år og måned.

Si det er totalt 15 fraværsdager i en avdeling, 5 av disse er egenmelding og 10 er sykemelding. Prosenten egenmelding utgjør av det totale fraværet vil da være (5/15)*100 = 33%.

 • Tannhjulikonet -her velger du hvilken Avdeling, År og Måned du vil filtrere på ved å klikke på tannhjulikonet.
  Hver fraværstype er representert med hver sin fargekode i diagrammet.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer hver enkelt fraværstype. For å fjerne en fraværstype fra diagrammet klikker du på typen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil

  Bilde3.JPG

Arbeid / fravær

Dette stolpediagrammet gir en oversikt over fordeling av fravær og arbeid blant de ansatte.

I utgangspunktet ser du hvor mye fraværet utgjorde i prosent av planlagte timer/dagsverk fordelt på hele firmaet i inneværende måned og foregående måned. Du kan velge se informasjon på en en bestemt avdeling, bestemt år og måned (da ser du den valgte måneden og foregående måned).

Hva fraværene utgjør i prosent av planlagte dagsverk/timer beregnes slik -> (Antall fraværstimer/Antall mulige timer) * 100.

Mulige timer inkluderer timene hvor det er registrert fravær av type Permittert, men ikke typene Permisjon og Ferie.

Hva fraværet utgjorde i månedene Mai og Juni fordelt på hele firmaet

I Mai ble det i firmaet registrert 172,5 timer fravær og antall planlagte timer var 4871. Prosenten dette sykefraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (172,5/4871)*100 = 3,5%.

I Juni ble det registrert 7,5 timer fravær og antall planlagte timer var 5021. Prosenten dette fraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (7,5/5021)*100 = 0,15%.

 • Tannhjulikonet - her velger du hvilken Avdeling, År og Måned du vil filtrere på ved å klikke på tannhjulikonet..
  Fravær og arbeid er representert med hver sin fargekode i diagrammet. 
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer fraværsprosenten og stillingsprosenten. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på typen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_ArbeidFravaer.PNG

Periodisert fordeling på sykefravær

Dette stolpediagrammet viser kun statistikk på sykefraværsdager (type egenmelding, sykemelding) kategorisert på kortidsfravær og langtidsfravær som er registrert i hele firmaet i en bestemt periode.

Grønn stolpe representere det totale antall dager fravær på mellom 1-3 dager, blå stolpe viser antall dager fravær med lengde fra 4-16 dager, rød stolpe viser antall dager fravær med lengde på mellom 17 dager til 8 uker og oransje stolpe viser fravær med en lengde over 8 uker.

Den lilla stolpen viser det gjennomsnittlig fraværet per måned inkludert inneværende måned, uavhengig av perioden du har valgt. Si det totalt i avdelingen (og eventuelle underavdelinger) er registrert 150 dager sykefravær og inneværende måned er november; da er gjennomsnittet 150/11= 13,63 dager per måned.

Når avdelingen du har valgt har underavdelinger vises en graf Kategorisert fravær per avdeling. Hver underavdeling er representert med hver sin graf. Dermed kan du sammenligne avdeling mot avdeling samtidig som du ser totalen i det øverste diagrammet.

Mulige dagsverk inkluderer ikke dagene hvor det er registrert fravær av type Permittert, Permisjon og Ferie. Følgelig vil prosenten her være høyere enn det du ser i seksjonene Fraværsprosent og Arbeid/Fravær hvor Permittert er inkludert i mulige dagsverk.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du filtrere på Avdeling, Fra år og måned - Til år og måned og type Fravær som skal vises og om fravær av typen Permisjon skal vises.
  Hver periodisering er representert med hver sin fargekode i diagrammet.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer hvilke perioder. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på typen i boksen 
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_Periodisert.PNG

Kort / Langtidsfravær

Disse diagrammene  viser antall timer sykefravær inkludert inneværende måned i firmaet, fordelt på to grafer som henholdsvis viser kortidsfravær og langtidsfravær. Du kan velge å filtrere på avdeling og år.

I begge diagrammene vil du se et kryss på hver måned, ved å holde musepekeren over krysset vil du se antall timer fravær som er registrert.

Til høyre for grafene ser du en boks som viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser gjennomsnittlig antall kortidsfravær/langtidsfravær for det valgte året per måned. Si det er Februar måned (inneværende måned) og det i avdeling A ble registrert 60 timer kortidsfravær i Februar, men ingen i Januar. Tallet du ser ved siden av avdelingen vil da være 60/ 2= 30. Altså er det registrert gjennomsnittlig 30 timer kortidsfravær per måned så langt. Det er ikke registrert noen langtidsfravær. Hvis antall registrerte fraværstimer ikke er helt, men si 35,5, vill dette rundes opp til nærmeste hele tall, altså 36. Deretter deles dette tallet på antall måneder.

Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser gjennomsnittlig antall kortidsfravær/langtidsfravær for det valgte året per måned. Ved å holde musepekeren over kryss i grafen, ser du det totale antall timer for en måned. For å fjerne en avdeling fra diagrammet klikker du på avdelingen i boksen

Under grafene vil du se hva fraværet medfører av kostnader for både korttidsfravær og langtidsfravær og den totale summen av disse. Størrelsen på beløpet som benyttes for å kalkulere kostnaden, er definert ved oppsett av systemet. I dette eksempelet er dette beløpet 1000,-.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge å filtrere på avdeling, og år.
  Hver avdeling er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde6.JPG

Fraværsprosent pr. måned

Dette diagrammet viser i utgangspunktet utviklingen av fraværsprosenten i alle avdelingene i hele firmaet 6 måneder bakover fra dagens dato. Hver avdeling er representert med hver sin graf. Du kan velge å bare vise én avdeling og også velge fra dato og antall måneder bakover fra denne som det passer.

Planlagte dagsverk inkluderer ikke dagene hvor det er registrert fravær av type Permittert, Permisjon og Ferie. Følgelig vil prosenten her være høyere enn det du ser i seksjonene Fraværsprosent og Arbeid/Fravær hvor Permittert er inkludert i mulige dagsverk.

(Antall fraværstimer/Mulige timer) * 100 = Fraværsprosent.

I avdeling A er det i Mai registrert 172,5 timer med fravær og antall planlagte timer er 1571,25. Prosenten dette sykefraværet utgjør av planlagte timer blir dermed (172,5/1571,25)*100 = 10.978% som blir rundet opp til 10,98%. Denne prosenten ser du ved å holde musepekeren over kryssene på grafen.

Ved siden av hver avdeling i boksen ser du en prosent som viser hva alle fraværstimene utgjorde i prosent i den valgte perioden. I dette eksempelet er perioden som er valgt på 6 måneder. I løpet av denne perioden er det registrert 240 fraværstimer og antall planlagte timer er 11028,75 - (240/11028,75)*100 = 2,18%.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge avdeling, dato og antall måneder bakover i tid, fra valgte dato, som skal vises.
  Hver avdeling er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike avdelingene. Ved siden av avdelingene ser du et tall. Dette tallet viser hva alle fraværene utgjør i prosent for avdelingen i perioden du valgte - alle fraværstimene/alle planlagte timer i den valgte perioden.
  For å se hva fraværet utgjorde i prosent en bestemt måned, holder du musepekeren på et kryss. For å fjerne en avdeling fra diagrammet klikker du på avdelingen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_FravPros_Maaned.PNG

Arbeidstakere med høyest fravær

Denne viser et kakediagram over arbeidstakere med høyest fravær. I utgangspunktet viser diagrammet fraværet til alle ansatte i firmaet til og med dagens dato. Du kan velge å se informasjon på kun en avdeling og andre datoperioder.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du velge å filtrere på avdeling og periode. Du velger avdelingen du ønsker informasjon om, og velger dato for å spesifisere tidsperioden, samt at du kan  velge å inkludere navnet til de ansatte. Hvis det i avdelingen jobber flere tusen ansatte, er det anbefalt å deaktivere dette alternativet, da størrelsen gjør at det tar tid å hente denne informasjonen.
  Hver ansatt er representert med hvert sitt kakestykke. Hver ansatt har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike ansatte. For å fjerne en ansatt fra diagrammet klikker du på den ansatte i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  Bilde8.JPG

Type fravær siste to årene

Denne viser et linjediagram over utviklingen av typer fravær i en avdeling de siste 2 årene. I utgangspunktet ser du en oversikt for hele firmaet - topp - avdelingen.

 • Tannhjulikonet - ved å klikke på tannhjulikonet kan du filtrere på avdeling. 
  De ulike fraværene er representert med hver sin graf. Hver graf har en fargekode.
  Boksen til høyre viser hvilken farge som representerer de ulike fraværstypene. For å fjerne en type fra diagrammet klikker du på fraværstypen i boksen
 • PDF utskrift - klikke på denne knappen for å generere en  PDF-fil
  IMG_STAT_Frvaer_ToAar.PNG
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Sigrun Vold-Johansen

  Bildene vises ikke når jeg laster de ned til PDF?

   

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.