Følg

Intern Sykefraværsstatistikk-rapport

Denne rapporten viser den totale sykefraværsprosenten for samlet sykefravær, lege- og egenmeldt sykefravær og sykefravær i og utenfor arbeidsgiverperioden for fraværstypene Egenmelding, Sykemelding og Gradert sykemeldingDu kan også inkludere fravær som ikke er sykefravær, men disse inngår ikke i kalkuleringen av den totale sykefraværsprosenten (Totale sykefraværsprosent).

Du vil også se hva hver enkelt fraværstype utgjør i prosent av antall mulige dagsverk, og du kan velge å vise fraværet fordelt på kjønn.

Kolonnen Totalt sykefraværsprosent viser sykefraværet i prosent av mulige dagsverk. Mulige dagsverk hentes fra arbeidsplanen til de ansatte. Mulige dagsverk for de ansatte beregnes ved å finne antall arbeidsdager i perioden justert for stillingsprosent. Si at en ansatt har en stillingsprosent på 50% og antall dager i perioden er 20, da blir antall mulige fulle dagsverk for denne ansatte 20*0.5 = 10 dager.

Fullførte dager viser antall mulige dagsverk som potensielt kan fullføres og blir justert ned ved registrering av fravær av de ovennevnte typene og ved registrering av permisjon.

Si det er registrert et fravær av typen Egenmelding (2 dager) på den ansatte i eksempelet over, så hvor mange faktiske dagsverk går tapt? 2*0.50 = 1. Altså vil denne ansatte i denne perioden ha 1 tapt dagsverk og dermed 9 fullførte dager.

Den Totalt sykefraværsprosent kalkuleres ved at systemet legger sammen de tapte dagsverk hvor fravær at kodetypene Egenmelding, Sykemelding og Gradert sykemelding er benyttet - (Sykefraværsdagsverk/Mulige dagsverk)*100. Si at det i perioden du ønsker å ta ut en rapport på er totalt 88 mulige dagsverk og totalt 19 sykefraværdagsverk, altså er Prosent=(19/88)*100 ->21,59%. Altså er fraværsprosenten for disse sykefraværene totalt 21,59%.

Fravær registrert med kodetypene Permisjon m/lønn, Ferie og Permittert,vil føre til at antall Mulige dagsverk blir justert ned. Dette fordi disse dagene ikke er Mulige dagsverk - personen skal ikke jobbe på disse dagene. Dermed kan disse dagene heller ikke fullføres (som nevnt Fullførte dager er i utgangspunktet likt som antall Mulige dagsverk). Si det i utgangspunktet var 88 mulige dagsverk, og følgelig 88 dager som kunne bli fullført. Så registreres det er fravær med koden Permisjon m/lønn. Disse dagene blir ikke tatt med i beregningen av mulige dagsverk eller potensielt fullførte dager. Si at antall dager permisjon er 8 dager, da vil mulige dagsverk nå være 80 og tilsvarende er mulige dager som kan bli fullført 80.

Hvis du ønsker at dagene hvor fravær av typene Permisjon m/lønn og Ferie skal inngå som mulige dagsverk, haker du henholdsvis av for Beregn med permisjon og Beregn med ferie.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner. Klikk på Fraværsrapporter og underfanen Intern Sykefraværsstatistikk.
  • Avdeling - velg avdelingen du ønsker å se fraværsinformasjon for
  • Inkluder underavdelinger (kan ta lang tid med mange underavdelinger) - hake av denne for å generere informasjon om hver underavdeling. En egen fane genereres for hver avdeling i Excel-filen, detaljert informasjon per avdeling blir ikke inkludert i PDF-filen
  • Ansattgruppe - velg hvilken gruppe du ønsker å se fraværsinformasjon for
  • Fra dato og Til dato - her velger du perioden rapporten skal vise
  • Ansattform - i utgangspunktet blir alle ansatte inkludert. Du kan benytte dette filteret til å bestemme hvilke ansatte som skal inkluderes i rapporten, for eksempel kun de ansatte som er fastlønnede, vikarer og så videre
  • Brukte fraværstyper - alle fravær registrert med disse typene blir inkludert i rapporten. Disse kan ikke velges bort
  • Andre fraværstyper - viser alle andre registrerte fraværskoder. For å inkludere informasjon om fravær registrert med disse typene må du hake de av
  • IA bedrift - her velger du om IA bedrift skal inkluderes i rapporten. Som standard er Nei valgt. Lengden på fraværsperioder er forskjellig for Ikke IA og IA
  • Vis tall for menn/kvinner? - hake av denne for å se informasjon fordelt på kjønn
  • Inkluder kort/lang - hake av denne for å inkludere fraværsprosent fordelt på korttidsfravær (kortere enn 16 dager) og langtidsfravær (lenger enn 16 dager)
  • Beregn med ferie - hake av for denne for at dager med fraværskode Ferie blir inkludert som Mulige dagsverk og Fullførte dager. Som standard er ikke dagene hvor Ferie er registrert inkludert som Mulige dagsverk og Fullførte dager
  • Beregn med permisjon - hake av for denne for at dager med fraværskode Permisjon blir inkludert som Mulige dagsverk og Fullførte dager. Som standard er ikke dagene hvor Persmisjon er registrert inkludert som Mulige dagsverk og Fullførte dager
  • Forenklet visning - hake av denne for å generere rapport som kun inneholder informasjon om sykefravær
  • Vis tall i prosent - her kan du velge om fullførte dager skal vises som antall eller prosent. Denne opsjonen kan kun brukes med Forenklet visning
 3. For å generere rapporten klikker du på enten Skriv ut excel-rapport eller Last ned PDF.

Hva du ser i rapporten

Periode

Viser periode for hver måned inkludert i perioden du genererte rapporten for. For eksempel, hvis den viser 2001 (ÅÅMM) så betyr det at raden er statistikk for Januar 2020. Hvis verdien er 2002, så er raden statistikk for Februar 2020 og så videre. 

Mulige dagsverk

Dette blir hentet fra arbeidsplanen til de ansatte som er med i utvalget i denne rapporten (avdeling eller ansattgruppe). 

Er det registrert Permisjon eller Ferie på ansatte er ikke disse dagene i utgangspunktet mulige dagsverk, men du kan velge å inkludere disse som mulige dagsverk.

Fullførte dager

Viser hvor mange dager som ble fullført i perioden:  Mulige dagsverk - Antall fraværsdager (kun typene Egenmeldt, Sykemelding og Gradert sykemelding) = Fullførte dager.  

Totalt sykefraværprosent

Dette viser hva antallet fraværsdager, av typene Egenmeldt og Legemeldt, utgjør i prosent av Mulige dagsverk for avdelingene du har inkludert i rapporten.

Har du aktivert innstillingen Forenklet visning vil kun Egenmeldte og Legemeldte fravær vises i rapporten. Mulige dagsverk som benyttes for å finne prosenten fraværet utgjør vil være summen av mulige dagsverk i både hovedavdelingen og underavdelingene du har inkludert i rapporten. I delen som viser informasjon om summen av underavdeling (hvis det finnes) er Mulige dagsverk summen av mulige dagsverk kun i underavdelingene. Dette vil følgelig kunne resultere i at prosenten i raden Sum og i kolonnen Totalt sykefraværsprosent er forskjellig når en ser på hele bedriften (øverste del av rapporten) og på underavdelingene.

1-3 dager (for IA Bedrifter 1-8 dager), Egenmelding og Legemeldt (fraværsundertypene Sykmelding og Gradert sykefravær)

Her ser du antall registrerte tilfeller av fravær fordelt på egenmeldinger og legemeldte med varighet mellom 1-3 kalenderdager (1-8 for IA bedrifter).

For hver av typene er det en kolonne Ant. tilf. som viser hvor mange antall som er registrert for typen og kolonnen Antall Frav dagsverk viser hvor mange dager disse tilfellene utgjør totalt for typen.

Hvert fravær beregnes som kun ett tilfelle og er registrert i den måneden fraværet startet.

Det vil si, når fraværet strekker seg over til etterfølgende måned, for eksempel fra 30.03.2020 - 01.04.2020 så blir antall tilfeller registrert på Mars. Antall frav dagsverk i Mars vil være 2, mens det vil være 1 i April.

Kolonnen Prosent viser hva fravær av denne typen utgjør i prosent.

4-16 dager (for IA bedrifter 9-16 dager), Egenmelding og Legemeldt (fraværsundertypene Sykmelding og Gradert sykefravær)

Her ser du antall registrerte tilfeller av fravær fordelt på egenmeldinger og legemeldte med varighet mellom 4-16 kalenderdager (9-16 for IA bedrifter).

For hver av typene er det en kolonne Ant. tilf. som viser hvor mange antall som er registrert for typen og kolonnen Antall Frav dagsverk viser hvor mange dager disse tilfellene utgjør totalt for typen.

Hvert fravær beregnes som kun ett tilfelle og er registrert i den måneden fraværet startet.

Det vil si, når fraværet strekker seg over til etterfølgende måned, for eksempel fra 25.03.2020 - 04.04.2020 så blir Ant.tilf. (antall tilfeller) registrert på Mars. Antall frav dagsverk i Mars vil være 6, mens det vil være 4 i April.

Kolonnen Prosent viser hva fravær av denne typen utgjør i prosent.

Mer enn 16 dager (fraværsundertyper Sykmelding og Gradert sykefravær)

17 dager til 8 uker

Én kolonne Ant. tilf. som viser hvor mange antall som er registrert og kolonnen Antall Frav dagsverk viser hvor mange dager disse tilfellene utgjør totalt.

Hvert fravær beregnes som kun ett tilfelle og er registrert i den måneden fraværet startet.

Det vil si, når fraværet strekker seg over til etterfølgende måned, for eksempel fra 16.03.2020 - 10.04.2020 så blir Ant.tilf. (antall tilfeller) registrert på Mars. Antall frav dagsverk i Mars vil være 12, mens det vil være 8 i April.

Kolonnen Prosent viser hva fravær av denne typen utgjør i prosent.

Over 8 uker

Når fraværet er lenger enn 8 uker, så vises Antall frav dagsverk i kolonnen (17 dager - 8 uker) og i kolonnen Over 8 uker

Kolonnen Prosent viser hva fravær av denne typen utgjør i prosent.

Fravær på grunn av barns sykdom / Barnepasser sykdom (viser fraværsundertyper Barnepasser sykdom)

For hver av typene er det en kolonne Ant. tilf. som viser hvor mange antall som er registrert for typen og kolonnen Antall Frav dagsverk viser hvor mange dager disse tilfellene utgjør totalt for typen.

Hvert fravær beregnes som kun ett tilfelle og er registrert i den måneden fraværet startet.

Kolonnen Prosent viser hva fravær av denne typen utgjør i prosent.

Andre typer fravær (viser andre valgte fraværsundertyper)

For hver av typene er det en kolonne Ant. tilf. som viser hvor mange antall som er registrert for typen og kolonnen Antall Frav dagsverk viser hvor mange dager disse tilfellene utgjør totalt for typen.

Hvert fravær beregnes som kun ett tilfelle og er registrert i den måneden fraværet startet.

Kolonnen Prosent viser hva fravær av denne typen utgjør i prosent.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.