Følg

Generelt om rapporter under modul Oppfølging

Rapportene under Oppfølging er delt i de tre hovedkategorier

Hovedrapporter, Fraværsrapporter og Oppfølgingsrapporter.

De mest brukte er samlet i fellesfanen Favorittrapporter.

 

Det finnes også rapporter tilknyttet modulene Skadebase, Planlegging og timer, Kompetanse, Medarbeidersamtaler og Avvik.

I tillegg til Eksport, Admin, Vandelsattest og Sikkerhetssenter.

 

Hovedrapporter

 • Hoved
  Her finnes alle former for ansattlister delt opp etter Ansatte, Sluttede og pensjonister eller begge.
  Typiske uttrekk er telefonlister, ansattlister, avdelingslister o.l.
  Det går også an å skille på ansattformer som er lagt inn. Følgende informasjon kan legges til i egne kolonner i rapporten; Arbeidstillatelse, Oppholdstillatelse, Fritak for arb.giver periode, Maksdato og Egenmelding tidligst. Det er også mulighet for å ta ut liste av ansatte per en gitt dato.
  Legges i en Excelfil som man kan klippe og endre etter eget ønske i etterkant.
 • Kalender
  Denne viser kalenderen til alle i  en avdeling eller en enkelt person.
  Kalenderen kan vise Fravær, Ferie eller Arbeidsplan i et gitt år.
  Listes til PDF.
 • Uttrekk
  Denne henviser videre til Eksport som kun er tilgjengelig for administratorer.
  Her eksporteres data til eksterne systemer som diverse Lønningssystemer.
 • Feriedager
  Lister opp grafisk uttak av ferie i en avdeling uke for uke i Excel.
  Viser tydelig om det er "huller" i ferieplanen om for mange er borte i en avdeling.
 • Skjema personalia
  Lister opp personalia i en hel Avdeling eller på en Enkeltperson PDF.

 • Overtid
  Lister opp en Excelfil med rapport per Avdeling med underavdelinger eller Pr. ansatt i en avdeling.
  Forutsetter at plantid og arbeidstid er lagt inn, f.eks. via timeliste, modulen Planlegging eller integrert fra eksternt tid/plan system.
 • Turnover
  Lister en excelfil med oversikt over turnover i forskjellig ansattformer og stillingsbetegnelser i en gitt avdeling i et gitt år.
 • Tilleggsverdier
  Lister en excelfil med tilleggsverdier på ansatte i en gitt avdeling.
  Tilleggsverdier kan f.eks. være værnesko av en viss størrelse, klær, datautstyr, Leasingavtaler med utløpsdato på firmabil, arbeidsavtaler etc.
 • Nærmeste pårørende
  Lister opp en excelfil med pårørende i en viss avdeling sortert på Etternavn, Avdeling eller Ansattnummer.

 Fraværsrapporter

 • Fraværstyper
  Lister opp en Excel rapport med fraværstyper i en avdeling i en gitt periode med valg på kjønn og fraværstyper fordelt på dager eller timer. Kan kjøres med antall i liste over ansatte, % fordelt mellom arbeid og fravær eller antall fraværstyper fordelt og summert på underavdelinger. Kan kjøres på ansattgrupper.

 • Fraværstyper -Perioder
  Lister opp en PDF med graf over utviklingen av antall dager med fraværstyper innen en periode delt på uker eller måneder. F.eks. hvordan utvikler egenmeldinger seg i året. Kan kjøres på ansattgrupper.

 • Fraværstyper - Prosent
  Lister opp en Excel rapport som viser fordeling av fraværstimer og fraværsprosent per fraværstype i avdelingen med eller uten underavdelinger. Lister opp måned for måned også med arbeidstimer. Kan kjøres på ansattgrupper.

 • Fravær - Detaljert
  Lister opp Excel rapport over detaljert fravær i en avdeling pr ansatt. Lister ansatte etter hverandre med typer, timer, fraværs %, timepris og antall. Valg for å inkludere kostnadsberegning eller om fraværet er av typen er kort eller lang. Kan kjøres på ansattgrupper og ansattformer.

 • Fravær - Prosent (Enkel)
  Lister opp en Excel rapport over planlagt arbeidede timer, fravær og fraværsprosent i en avdeling og underavdelinger i en gitt periode. Valg på om den skal beregne med Ferie eller Permisjon. Kan kjøres på ansattgrupper og ansattformer.

 • Fravær - Prosent (Full)
  Lister opp en Excel rapport over enten alle ansatte eller avdeling med underavdelinger med detaljert fraværsprosent i en gitt periode. Valg på om den skal beregne med Ferie eller Permisjon. Lister også opp fraværsprosenten på de forskjellige fraværskodene i avdelingen. Inneholder også kortsiktig, langsiktig og totalprosent samt for fjoråret, totaltimer og fraværstimer per ansatt eller avdeling. Kan kjøres på ansattgrupper og ansattformer. Mye brukt rapport som identifiserer rask høyt fravær i en avdeling eller hos en ansatt og årsaken til dette.

 • Fravær - Kort/Lang
  Lister opp en Excel rapport over prosentvis fraværsfordeling i en avdeling med underavdelinger i en gitt periode måned for måned med akkumulert totalprosent. Valg på å inkludere kostnadsberegning. Tas ut på alt, korttidsfravær eller langtidsfravær. Valg på ansattgrupper. Fraværstyper som er inkludert bestemmes av administrator på kodetypen.

 • Fraværsoversikt
  Lister opp en PDF liste med grafisk fraværsoversikt over ansatte i en avdeling i en måned. Kan kjøres på ansattgrupper.
   
 • Intern Sykefraværsstatistikk
  Lister opp en Excel eller PDF rapport over prosentvis intern sykefraværsstatistikk i en avdeling i en gitt periode samt mulige dagsverk, fullførte dager og total sykefraværsprosent. Sykefraværskoder er automatisk inkludert. Valg på om tall på kvinner og menn eller fordeling mellom kort og lang skal vises. Viser også fraværskoder av typen barns sykdom og annet for å sammenligne, uten at de er med i grunnlaget.
  Også valg på forenklet utgave med avdeling og underavdelinger. Fordelt mellom 1-3 dager, 1-16 dager, 17dager til 8 uker, over 8 uker og totalprosent. Kan kjøres på ansattgrupper.

 

 Oppfølgingsrapporter

 • Oppfølginger
  Lister opp en Excelfil med tiltak i sykefraværsoppfølging i en gitt avdeling for en periode. Gir f.eks. svar på hvilke oppfølginger man har med situasjon Graviditet.

 • Adm tiltak
  Lister opp Excel liste over administrative tiltak som generelle Oppfølgingsmøter og Advarsler.

 • Nyansatte
  Lister opp en excelfil med Nyansatte i an avdeling ansatt etter ett gitt tidspunkt.

 • Fraværstyper
  Lister årsakstyper til fravær dersom administrator har lagt inn dette. Enten som PDF eller som utskrift på skjerm i for av kakediagram eller søylediagram.

 • Basispunkter
  Lister opp lister med basispunkter på Nyansatte eller Sluttede i en avdeling. Det kan f.eks. være innlevering av skattekort, nøkler, tilganger etc.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.